Dân số Long An

Dân số Long An là 1.734.260 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 16 cả nước.