Dân số Croatia

Dân số Croatia hiện tại là 3.986.627 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Serbia

Dân số Serbia hiện tại là 7.097.028 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Bồ Đào Nha

Dân số Bồ Đào Nha hiện tại là 10.223.349 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Hy Lạp

Dân số Hy Lạp hiện tại là 10.302.720 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Tây Ban Nha

Dân số Tây Ban Nha hiện tại là 47.473.373 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Italia

Dân số Italia hiện tại là 58.697.744 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.