Dân số Bắc Ninh

Dân số Bắc Ninh là 1.488.200 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 22 cả nước.