Bảng dân số các nước trên thế giới

Bảng dân số các nước năm 2023, theo ước tính của Liên hợp quốc, sắp xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô dân số.

Dân số Châu Phi

Dân số Châu Phi là 1.460.481.772 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Thế giới

Dân số Thế giới là 8.045.311.447 người tính đến ngày 1/7/2023 theo ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.