Dân số Tây Ninh

Dân số Tây Ninh là 1.188.760 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 38 cả nước.