Dân số Quảng Nam

Dân số Quảng Nam là 1.519.380 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 19 cả nước.