Dân số Nhật Bản

Dân số Nhật Bản là 123.294.513 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.