Dân số dân tộc Sán Dìu ở Việt Nam

Dân số dân tộc Sán Dìu ở Việt Nam là 183.004 người, chiếm 0,19% dân số cả nước, bao gồm 94.743 nam và 88.261 nữ.