Dân số Khánh Hòa

Dân số Khánh Hòa là 1.253.970 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 30 cả nước.