Dân số Hà Tĩnh

Dân số Hà Tĩnh là 1.323.750 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 26 cả nước.