Dân số Bắc Giang

Dân số Bắc Giang là 1.890.930 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 11 cả nước.