Dân số Vĩnh Phúc

Dân số Vĩnh Phúc là 1.197.620 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 37 cả nước.