Dân số Ukraine

Dân số Ukraine hiện tại là 37.937.821 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.