Dân số Tuyên Quang

Dân số Tuyên Quang là 805.780 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 52 cả nước.