Dân số Mexico

Dân số Mexico là 128.455.567 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.