Dân số Tiền Giang

Dân số Tiền Giang là 1.785.240 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 14 cả nước.