Dân số Nigeria

Dân số Nigeria là 223.804.632 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.