Dân số Syria

Dân số Syria hiện tại là 24.348.053 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.