Dân số New Zealand

Dân số New Zealand hiện tại là 5.249.306 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.