Dân số Maldives

Dân số Maldives hiện tại là 517.887 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Bhutan

Dân số Bhutan hiện tại là 792.382 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Sri Lanka

Dân số Sri Lanka hiện tại là 21.949.268 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Nepal

Dân số Nepal hiện tại là 31.240.315 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Afghanistan

Dân số Afghanistan hiện tại là 43.372.950 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Iran

Dân số Iran hiện tại là 89.809.781 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Bangladesh

Dân số Bangladesh là 172.954.319 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Pakistan

Dân số Pakistan là 240.485.658 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ấn Độ

Dân số Ấn Độ là 1.428.627.663 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.