Dân số Malaysia

Dân số Malaysia là 34.671.895 người tính đến ngày 1/7/2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.