Dân số Liechtenstein

Dân số Liechtenstein hiện tại là 39.822 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.