Dân số Iran

Dân số Iran hiện tại là 89.809.781 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.