Dân số Ethiopia

Dân số Ethiopia là 126.527.060 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.