Dân số Đức

Dân số Đức hiện tại là 83.276.368 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.