Dân số Kenya

Dân số Kenya hiện tại là 56.203.030 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Tanzania

Dân số Tanzania hiện tại là 69.419.073 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ethiopia

Dân số Ethiopia là 126.527.060 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.