Dân số dân tộc Tày ở Việt Nam

Dân số dân tộc Tày ở Việt Nam theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 là 1.845.492 người, chiếm 1,92% dân số cả nước.