Dân số Cam-pu-chia

Dân số Cam-pu-chia là 17.121.847 người tính đến ngày 1/7/2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.