Dân số Áo

Dân số Áo hiện tại là 8.977.139 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.