Dân số Turkmenistan

Dân số Turkmenistan hiện tại là 6.598.071 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Kyrgyzstan

Dân số Kyrgyzstan hiện tại là 6.839.606 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Tajikistan

Dân số Tajikistan hiện tại là 10.331.513 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Kazakhstan

Dân số Kazakhstan hiện tại là 19.828.165 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Uzbekistan

Dân số Uzbekistan hiện tại là 35.673.804 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.