Dân số Thái Bình

Dân số Thái Bình là 1.878.540 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 12 cả nước.