Dân số Georgia

Dân số Georgia hiện tại là 3.717.425 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ba-ranh (Bahrain)

Dân số Ba-ranh hiện tại là 1.498.712 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Cô-oét (Kuwait)

Dân số Cô-oét hiện tại là 4.349.380 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Oman

Dân số Oman hiện tại là 4.713.553 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Palestine

Dân số Palestine hiện tại là 5.219.044 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Li-băng (Lebanon)

Dân số Li-băng hiện tại là 5.219.044 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Israel

Dân số Israel hiện tại là 9.311.652 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số UAE – Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

Dân số UAE hiện tại là 9.591.853 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Azerbaijan

Dân số Azerbaijan hiện tại là 10.462.904 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Syria

Dân số Syria hiện tại là 24.348.053 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Yemen

Dân số Yemen hiện tại là 35.219.853 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ả-rập Xê-út

Dân số Ả-rập Xê-út hiện tại là 37.473.929 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.