Dân số Singapore

Dân số Singapore là 6.052.709 người tính đến ngày 1/7/2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.