Dân số Quảng Ninh

Dân số Quảng Ninh là 1.362.880 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 23 cả nước.