Dân số Qatar

Dân số Qatar hiện tại là 2.737.061 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.