Dân số Phú Yên

Dân số Phú Yên là 876.620 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 49 cả nước.