Dân số Oman

Dân số Oman hiện tại là 4.713.553 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.