Dân số Ninh Bình

Dân số Ninh Bình là 1.010.700 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 44 cả nước.