Dân số dân tộc Hoa ở Việt Nam

Dân số dân tộc Hoa ở Việt Nam là 749.466 người, chiếm 0,78% dân số cả nước, bao gồm 389.651 nam và 359.815 nữ.