Dân số dân tộc Gia Rai ở Việt Nam

Dân số dân tộc Gia Rai ở Việt Nam là 513.930 người, chiếm 0,53% dân số cả nước, bao gồm 252.234 nam và 261.696 nữ.