Dân số Nepal

Dân số Nepal hiện tại là 31.240.315 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.