Dân số Nam Định

Dân số Nam Định là 1.876.850 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 13 cả nước.