Dân số Myanmar

Dân số Myanmar là 54.964.694 người tính đến ngày 1/7/2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.