Dân số Uruguay

Dân số Uruguay hiện tại là 12.567.336 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Paraguay

Dân số Paraguay hiện tại là 12.567.336 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Bolivia

Dân số Bolivia hiện tại là 12.567.336 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ecuador

Dân số Ecuador hiện tại là 18.377.367 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Chile

Dân số Chile hiện tại là 19.658.839 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Venezuela

Dân số Venezuela hiện tại là 29.395.334 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Peru

Dân số Peru hiện tại là 34.683.444 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ác-hen-ti-na (Argentina)

Dân số Ác-hen-ti-na hiện tại là 46.057.866 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Colombia

Dân số Colombia hiện tại là 52.340.774 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Cuba

Dân số Cuba hiện tại là 11.174.587 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Mexico

Dân số Mexico là 128.455.567 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Brazil

Dân số Brazil là 216.422.446 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.