Dân số Mông Cổ

Dân số Mông Cổ hiện tại là 3.493.629 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.