Dân số Maldives

Dân số Maldives hiện tại là 517.887 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.