Dân số Macao

Dân số Macao hiện tại là 713.082 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.