Dân số Li-băng (Lebanon)

Dân số Li-băng hiện tại là 5.219.044 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.