Dân số Jordan

Dân số Jordan hiện tại là 11.384.922 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.