Dân số Israel

Dân số Israel hiện tại là 9.311.652 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.